MODUL XỬ LÝ NƯỚC THẢI HỢP KHỐI

Những lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt của LEGO ENVIRONMET:

♦  Xứ lý nước thải  bằng công nghệ bồn hợp khối : Composite - Skid

Đăng ký nhận tin