XỬ LÝ NƯỚC CẤP

Những lĩnh vực xử lý nước cấp, xử lý nước sạch của LEGO ENVIRONMENT:

♦  Xử lý nước cấp, nước sạch Gia đình, Trường Học, Văn phòng…

♦  Xử lý nước cấp, nước sạch Cơ quan, Xí nghiệp, Công nghiêp…

♦  Xử lý nước soft, demi, D.I… cho sản xuất công nghiệp

Đăng ký nhận tin