XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Những lĩnh vực xử lý nước thải công nghiệp của LEGO ENVIRONMENT:

♦  Xử lý nước thải tập trung cho các KCN, KCX.

♦  Xử lý nước thải sản xuất cao su.

♦  Xử lý nước thải in ấn, thuộc da, dệt nhuộm.

♦  Xử lý nước thải nhà máy sản xuất mía đường.

♦  Xử lý nước thải chế biến thủy hải sản, chế biến thực phẩm.

♦  Xử lý nước thải chăn nuôi,…

Đăng ký nhận tin