Lập đề án bảo vệ môi trường

LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Lập đề án bảo vệ môi trường là thủ tục pháp lý môi trường hết sức quan trọng mà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cần hoàn thành sau khi thành lập và xây dựng doanh nghiệp nếu quý công ty, doanh nghiệp chưa có Đánh giá tác đông môi truờng hay Cam kết bảo vệ môi trường.

Đến với LEGO quý khách hàng, doanh nghiệp sẽ nhận được sự tư vấn tận tình, chu đáo. Với đội ngũ chuyên viên pháp lý môi trường chuyên nghiệp, LEGO luôn mang lại sự hài lòng cho quý khách hàng.


MEKOTECH  Xin tóm tắt nội dung cũng như thủ tục thành lập đề án bảo vệ môi trường như sau:

A : VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN 

               – Thông tư 26/2015/TT-BTNMT – Thay thế Thông tư 01/2012/TT-BTNMT. Có hiệu lực từ ngày 15-07-2015

               – Nghị định 18/2015/NĐ – CP

B :  ĐỐI TƯỢNG CẦN LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

         B1: ĐỐI TƯỢNG CẦN LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

     – Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

         B2: ĐỐI TƯỢNG CẦN LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

      – Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT.

C : QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VỚI MEKOTECH

cats

D : NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI

     D1: LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

Thu thập thông tin về dự án Gửi danh mục thông tin cần cung cấp
Khảo sát hiện trạng môi trường tại khu vực dự án Lập kế hoạch khảo sát, đo đạc

 • Thời gian khảo sát, phương án khảo sát, số lượng mẫu đo đạc, dự trù kinh phí, xe cộ;
 • Liên hệ đơn vị đo đạc chất lượng môi trường
Viết nội dung Đế án BVMT Chi tiết Viết nội dung báo cáo theo form Đề án bảo vệ môi trường chi tiết quy định trong thông tư 26/2015/TT-BTNMT, theo tiến độ và phân công công việc
Thẩm định Đề án BVMT Chi tiết Nộp báo cáo tại sở TNMT (lấy biên nhận sau khi nộp)

 • 01 tờ trình thẩm định
 • 01 cuốn dự án đầu tư
 • 07 – 09 cuốn Đề án BVMT Chi tiết
 • Lệ phí thẩm định (nếu có)

Bảo vệ thẩm định báo cáo

Soạn Power Point trình bày báo cáo

Lên kế hoạch đi bảo vệ thẩm định, thẩm định

Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo và trình nộp lại sở TNMT Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo yêu cầu của HĐ thẩm định sở TNMT
Lấy giấy phê duyệt ĐABVMTCT cho dự án Liên hệ bên sở TNMT lấy giấy phê duyệt ĐABVMTCT theo thời gian trên biên nhận

     D2: LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

Thu thập thông tin về dự án Gửi danh mục thông tin cần cung cấp
Viết nội dung Đề án BVMT Đơn giản Viết nội dung Đề an theo form bản Đề án BVMT Đơn giản quy định trong thông tư 26/2015/TT-BTNMT, theo tiến độ và phân công công việc
Liên hệ công việc, chỉnh sửa hoàn chỉnh Đề án Nộp báo cáo tại uỷ ban nhân dân Quận, Huyện

 • 01 tờ trình xác nhận bản cam kết;
 • 01 cuốn báo cáo kinh tế kỹ thuật;
 • 03 cuốn Đề án BVMT Đơn giản.

Hoàn chỉnh báo cáo theo yêu cầu của phòng môi trường Quận, Huyện

Lấy giấy xác nhận bản Đế án BVMT Đơn giản cho dự án Liên kệ bên UBND Quận, Huyện lấy giấy xác nhận bảnĐề án BVMT Đơn giản theo thời gian trẹn giấy hẹn

E : MẪU TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


    E1: MẪU TÓM TẮT NÔI DUNG ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

I  MÔ TẢ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ

I.1. Tên cơ sở, chủ cơ sở, nguồn vốn đầu tư của cơ sở.

I.2. Vị trí tại thôn, xã, huyện, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

I.3. Loại hình sản xuất; loại hình công nghệ của cơ sở.

I.4. Các hạng mục xây dựng của cơ sở.

I.5. Quy mô, công suất thiết kế tổng thể, công suất thiết kế cho từng giai đoạn (nếu có) của cơ sở; thời điểm đã đưa cơ sở vào vận hành/hoạt động.

I.6. Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất/kinh doanh/dịch vụ của cơ sở.

I.7. Tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở.

II. TÓM TẮT CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

II.1. Tóm tắt về các loại chất thải phát sinh và công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở

II.1.1. Nước thải và nước mưa

II.1.2. Chất thảirắn thông thường

II.1.3. Chất thải nguy hại

II.1.4. Khí thải

II.1.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung

II.2. Các tác động đối với môi trường và kinh tế – xã hội

II.3. Kế hoạch xây dựng, cải tạo, vận hành các công trình và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

II.4. Khái quát về chương trình quản lý và giám sát môi trường của cơ sở

III. KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

III.1. Kiến nghị

Kiến nghị với các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương để giải quyết các vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của chủ cơ sở.

III.2. Cam kết

– Cam kết thực hiện đúng nội dung, tiến độ xây dựng, cải tạo và vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường;

– Cam kết thực hiện đúng chế độ báo cáo tại quyết định phê duyệt đề án;

– Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến cơ sở, kể cả các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

– Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của cơ sở.

Chủ dự án

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


E1: MẪU TÓM TẮT NÔI DUNG ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

MỞ ĐẦU

– Cơ sở được thành lập trên cơ sở giấy phép kinh doanh/đăng ký hộ kinh doanh nào, số và ngày của văn bản đó (nếu có, sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục).

          – Nêu rõ tình trạng hiện tại của cơ sở (thuộc loại nào theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này).

Phần I. MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ

I.1. Tên của cơ sở

          Nêu đầy đủ, chính xác tên gọi hiện hành của cơ sở

I.2. Chủ cơ sở

          Nêu đầy đủ họ, tên và chức danh của chủ cơ sở kèm theo chỉ dẫn về địa chỉ liên hệ, phương tiện liên lạc (điện thoại, fax, hòm thư điện tử).

I.3. Vị trí địa lý của cơ sở

Nêu cụ thể vị trí thuộc địa lý của cơ sở

I.4. Quy mô/công suất, quy trình sản xuất và thời gian hoạt động của cơ sở

          – Quy mô/công suất.

– Quy trình sản xuất của cơ sở.

– Thời gian bắt đầu hoạt động, thời gian hoạt động trong năm (đối với các loại hình hoạt động theo mùa vụ).

Phần II. NGUỒN CHẤT THẢI VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/XỬ LÝ

II.1. Nguồn chất thải rắn thông thường

II.2. Nguồn chất thải lỏng

II.3. Nguồn chất thải khí

II.4. Nguồn chất thải nguy hại (nếu có)

Đối với các loại chất thải rắn, lỏng và khí:Liệt kê nguồn phát sinh chất thải, tổng lượng/lưu lượng thải (kg,tấn,m3) của từng nguồn và của cả cơ sở trong một ngày đêm (24 giờ); biện pháp quản lý, xử lý.

II.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung

Liệt kê các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung, mức độ; biện pháp xử lý.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

 1. Kết luận

– Về tính hiệu quả, khả thi của các biện pháp thu gom, lưu trữ, xử lý các nguồn chất thải của cơ sở.

 1. Kiến nghị

Kiến nghị với các cấp, các ngành liên quan ở địa phương để giải quyết các vấn đề vượt quá khả năng giải quyết của chủ cơ sở.

 1. Cam kết

– Cam kết thực hiện những nội dung về bảo vệ môi trường đã nêu trong đề án bảo vệ môi trường đơn giản, đặc biệt là các nội dung về xử lý chất thải.

– Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến cơ sở.

– Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các sự cố trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động của cơ sở.

PHỤ LỤC

– Các văn bản liên quan.

– Các hình vẽ, hình ảnh (nếu có).

Chủ dự án

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Các đơn vị, doanh nghiệp, công ty có như cầu “Lập đề án bảo vệ môi trường” hãy liên lạc với chúng tôi để có được chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường LEGO

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *